Online-Veranstaltung: Leben und Arbeiten in der Region Stuttgart: Arbeitsvertrag und Arbeitnehmerrechte


Datum

15. Oktober 2020, 16:00 - 18:00 Uhr


Beschreibung

In Zusammenarbeit mit: DGB-Projekt Faire Mobilität

Sprache: Albanisch und Deutsch

„Të drejtat e punës dhe kontrata e punës“
Ligji gjerman i punës është sigurisht i ndryshëm sesa në vendin tuaj. Cka është një kontratë pune, kur është e vlefshme, cilat dispozita duhet të përmbajnë kontrata për pushime, mbrojtje nga pushimi nga puna, etj? Cila është paga minimale dhe cilat forma të punësimit ekzistojnë? Ne duam t'u përgjigjemi këtyre dhe pyetjeve të tjera. Ligjëratën e jep znj. Folësit Dragana Bubulj dhe Selja Vo-jic, projekti Faire Mobilität, të Federatës Gjermane të Sindikatave, u përgjigjen këtyre dhe pyetjeve të tjera. Ju gjithashtu do të zbuloni se ku mund të merrni informacione të mëtejshme dhe si mund të kërkoni të drejtat tuaja në rast mosmarrëveshjeje. Ngjarja është pa pagesën dhe ofrohet në shqip dhe gjermanisht.


„Arbeitnehmerrecht und Arbeitsvertrag“
Das deutsche Arbeitsrecht ist sicher anders als in Ihrem Heimatland. Was ist ein Arbeitsvertrag, wann ist er gültig, welche Bestimmungen sollte der Vertrag enthalten zu Urlaub, Kündigungsschutz, etc.? Was ist der Mindestlohn und welche Formen der Beschäftigung gibt es? Diese und weitere Fra-gen beantworten die Referentinnen Dragana Bubulj und Selja Vojic (DGB-Projekt Faire Mobilität). Sie erfahren auch, wo Sie weiterführende Informationen erhalten und wie Sie Ihre Rechte im Streitfall einfordern können.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.


Kontakt Information

Anmeldung/ Regjistrimi behet online: https://zoom.us/webinar/register/WN_tRi-eG2kTTSXrHWHa72fRw

Further Information/ Informacione të mëtejshme: welcome.region-stuttgart.de

Veranstalter: Welcome Center Stuttgart


Alle Veranstaltungen